Sopimusehdot

Tämä on Muototerän ylläpitämä verkkokauppa, jossa hyödykkeiden myyjänä on Muototerä Oy. Seuraavia sopimusehtoja sovelletaan Muototerä Oy:n ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa.

 

1. Soveltamisala

 

Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan kaupassa. Näitä ehtoja sovelletaan, elleivät osapuolet ole toisin sopineet. Huomioitavaa on, että Muototerä Oy:n verkkokaupasta tilaavilla asiakkailla on oltava voimassa oleva y-tunnus, eli vain yritykset voivat olla Muototerän verkkokaupan asiakkaita.

 

2. Kaupan päättäminen

 

 

2.1 Tarjous

 

Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Tarjous ja siihen liittyvät kaikki liitteet, kuten esimerkiksi kuvat, piirustukset, laskelmat ja muut asiakirjat sekä niihin liittyvät oikeudet ovat myyjän omaisuutta. Tarjouksen saajalla ei ole oikeutta käyttää niitä myyjän vahingoksi tai antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle tai käyttää hyväkseen tarjoukseen sisältyviä räätälöityjä teknisiä ratkaisuja.

 

2.2 Sopimuksen syntyminen

 

Verkkokaupassa sopimus syntyy, kun ostaja on tehnyt tilauksen ja kun myyjä on vahvistanut tilauksen tai toimittanut tavaran.


3. Myyjän velvollisuudet


3.1 Toimitusaika

Toimitusaika vahvistetaan tapauskohtaisesti tilausvahvistuksella. Toimitusaika on normaalisti 1-3 arkipäivää. Kiireellisissä tilauksissa ja tilausaikakyselyissä tulee ottaa yhteyttä Muototerä Oy:n konttoriin.


3.2 Toimitusehdot

Ellei toisin ole sovittu, toimituksissa noudatetaan tilauksessa valittua toimitustapaa ja -ehtoja. Verkkokaupan toimitusehdot on listattu erikseen Toimitusehdot-osiossa.


3.3 Vaaranvastuun siirtyminen

Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavara sopimuksen mukaisesti luovutetaan ostajalle tai itsenäisen rahdinkuljettajan kuljetettavaksi, jollei toimituslausekkeesta muuta johdu. Ellei tavaraa luovuteta oikeaan aikaan ja tämä johtuu ostajasta tai ostajan puolelta olevasta seikasta, vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun myyjä on tehnyt sen mitä häneltä sopimuksen mukaan edellytetään luovutuksen mahdollistamiseksi.


3.4 Takuu

Myydylle tavaralle on voimassa valmistajan ehtojen mukainen takuu, ellei toisin sovita.


3.5 Tavaran ominaisuudet

Myyjä vastaa tavaran laadusta ja muista ominaisuuksista vain sopimuksessa määriteltyjen ja muiden myyjän kirjallisesti antamien, nimenomaan kyseiseen kauppaan liittyvien tietojen mukaisesti.


3.6 Viivästys

Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla viivästyksen syyn ja arvioidun uuden toimituspäivän. Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa. Mikäli tavaraa ei luovuteta tai se luovutetaan liian myöhään, eikä tämä johdu ostajasta tai ostajan puolella olevasta seikasta, ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta. Jos viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta, ostaja voi vaatia korvausta osoittamastaan välittömästä vahingosta. Mikäli muuta ei ole sovittu vahingonkorvauksen suuruus on enintään 0,5 % myöhästyneen toimituksen arvosta kutakin toimituspäivän jälkeistä täyttä viikkoa kohden. Korvauksen kokonaismäärä voi kuitenkin nousta enintään 8%:iin myöhästyneen toimituksen arvosta, olettaen että toimitus on kuitenkin toimitettu täysimääräisenä. Jos toimitus peruuntuu kokonaan tai osittain, vahingonkorvauksia ei makseta.


3.7 Välilliset vahingot

Muototerä Oy ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai toimituksen virheellisyydestä ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa.


4. Ostajan velvollisuudet


4.1 Kauppahinta

Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä kohdassa 4.3. määritellyillä edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän veloittama käypä hinta.


4.2 Maksuaika

Ellei maksuehdosta ole toisin sovittu, maksuaika määräytyy myyjän yleisesti käyttämän maksuehdon mukaan tai asiakassuhteeseen perustuvan vanhan, jo sovelletun maksuehdon mukaan. Maksuaika lasketaan laskun päiväyksestä. Mikäli kauppahintaa ei makseta määrä-aikana, eikä tämä johdu myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on kokonaan suoritettu. Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää. Muototerä Oy pidättää oikeuden muuttaa maksuaikoja ja -ehtoja.


4.3 Kauppahinnan tarkistaminen

Muototerä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli valuuttakurssit, tullit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin muutoksen tapahtumapäivää. Arkipäivä on tässä yhteydessä päivä, jona suomalaiset pankit harjoittavat valuuttakauppa. Valuuttakurssien muuttuessa verrataan toisiinsa maksupäivän kurssia tarjouspäivän kurssiin. Mikäli tarjouspäivän jälkeen on kirjallisesti sovittu muusta kurssista, sitä käytetään tarjouspäivän kurssin sijasta.


4.4 Maksun viivästyminen

Maksun viivästyessä peritään viivästysajalta korvausta myyjän soveltaman korkokannan mukaisesti laskun mukaisesta eräpäivästä lukien.


4.5 Ostajan viivästys

Mikäli myyjä joutuu lykkäämään toimitusta ostajasta johtuvasta syystä, myyjällä on oikeus kohdan 4.4. mukaiseen korvaukseen viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, varastointikuluista ja tavaran vanhenemisesta aiheutuvasta vahingosta.


4.6 Reklamaatio ja virheen korjaaminen

Jos toimitus on joltakin osin virheellinen, ostajan tulee kirjallisesti ilmoittaa virheestä myyjälle 8 arkipäivän kuluessa toimituspäivästä. Myyjällä on oikeus ensisijaisesti joko korjata virhe tai toimittaa uusi tavara. Ostajalla ei ole oikeutta vaatia toimitusta, jos olosuhteissa on tapahtunut sellainen muutos, joka olennaisesti muuttaa alkuperäisesti sovittujen suoritusvelvollisuuksien suhdetta.


5. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota myyjä ei voi voittaa, estää tavaran tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.


6. Vakuutus

Osapuolet huolehtivat tavaran vakuuttamisesta sovittujen toimitusehtojen osoittaman vastuunjaon mukaisesti. Muista vakuutuksista on erikseen sovittava.


7. Vastuu tavaran aiheuttamasta vahingosta

Myyjän joutuessa vastaamaan kolmannelle aiheutuneesta vahingosta tai tappiosta ostajan on hyvitettävä myyjälle tästä aiheutunut menetys, jos myyjä jäljempänä a) ja b) kohtien mukaisesti on vapautettu ostajalle aiheutuvasta vastaavasta vahingosta tai tappiosta. Kun tavara on ostajan hallinnassa, myyjä ei vastaa sen aiheuttamasta vahingosta, joka kohdistuu: a) kiinteään tai irtaimeen omaisuuteen tai on tällaisen vahingon seuraus b) ostajan valmistamaan tuotteeseen tai valmistaman tuotteen sisältävään tuotteeseen Vastuunrajoitusta ei sovelleta myyjän syyllistyttyä törkeään huolimattomuuteen. Kolmannen osapuolen esittäessä ostajalle tai myyjälle tähän kohtaan perustuvan korvausvaatimuksen, siitä on heti ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.


8. Omistusoikeuden siirtyminen

Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle, kun kauppahinta on kokonaisuudessaan maksettu myyjälle, ellei erikseen ole toisin sovittu.


9. Tietosuoja

Asiakkaiden tiedot on tallennettu Muototerä Oy:n asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon.  


10. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Myyjän ja ostajan väliseen sopimukseen liittyvät erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei toisin ole sovittu, riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä yhden välimiehen toimesta. Välimiehen asettaa Keskuskauppakamarin välityslautakunta ja välimiesmenettelyssä noudatetaan tämän lautakunnan sääntöjä. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia kauppaan perustuvaa erääntynyttä saatavaansa Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

 

Muototerä © 2019